องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายวิระ โคกจันทึก
ประธานสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 1
นายประหยัด เกาะน้ำใส
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 2
นางสริตา บัวสีคำ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 3
นายบุญตา ลออ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 4
นายวิชัย ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 5
นางอโณทัย โคตรสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 6
นายชัยนง ศรีหามงคล
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 7
นายอำพล แสนปาง
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 8
นายประเสริฐ สังการี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 9
นางหล้าน้อย สุทธิธรรม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 10
นายเทียน นาสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 11
นายสมศรี วิเศษวงษา
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 12
นายวีระพล ศรีสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 13
นายประสงค์ ละอองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 14
นายพรชัย ศรเศษ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 15
นายวิเชียร สองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 16
นายสุบรรณ วิชัยวงค์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 17
account_box คณะผู้บริหาร
นายอนันตสิทธิ์ ปีขาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 091-7797222
นายพจวรุณ นาสุรินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 088-5609326
นายชินกรณ์ สีเพ็ชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : -080-1560194
นายศุภวัฒน์ งามเกลี้ยง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 082-8686166
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 081-8761283
นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : 084-8965963
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : -
นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองการช่าง
น.ส.ณัชลักษณ์. มณีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมนพัทธ์ วิเศษวงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สำนักปลัด
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0601991
นางสาวกัลยาณี ปาจิตตี
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ
นางสาวโสภิดา ไชยภารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
นายชาญชัย จันทพัฒน์
นิติกร ระดับ ชำนาญการ
นางสาวยุคล มงคลเคหา
นักทรัพยากรบุคคล
นายปัณณวิชญ์ วีระพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน
นางจารุณี หินซุย
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
นางสาวสุพิชชา หนังไธสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน
นางสาวโญธิดา วงศ์บุดดา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายนิพนธ์ เพ็งศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นางสาววิชุดา บัวพันธ์โพน
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายศราวุธ สังข์เสวก
ผช.นักทรัพยากรบุคล
นายประกาศิต ดวงมา
ผช.จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายวินัย วงบุดดา
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตราภรณ์ คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางปัทมาภรณ์ วงษ์วาสน์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางธรัญญา ดวงมา
ผช.จพง.ธุรการ
นายทองแดง กลางเมือง
นักการภารโรง
นางสาวอรสา แสนเสน่ห์
คนงานทั่วไป(งานกิจการสภา)
นายลำพูล ศักดิ์เทวิน
พนักงานขับรถยนต์
นายสมควร สระบุรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุดม สุขหนองหว้า
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ คำไฮ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายปรมัตถ์ สหัสวาปี
พนักงานดับเพลิง
นางวาสนา แสงเสนา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
account_box กองคลัง
น.ส.ณัชลักษม์ มณีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนิตยา พันพลู
ผช.จพง.การคลัง
น.ส.จินดารัตน์ ราชภักดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญาภรณ์ ขมิ้นทอง
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.เกษมณี กลางเมือง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายจักรพงษ์ บ่อชน
ผช.จพง.ธุรการ
นายทรัพย์ทวี รัตนศรี
ผช.จพง.ธุรการ
account_box กองช่าง
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา สีสาวแห
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุพล โสสีสุข
ผช.ช่างโยธา
นายตรรกวิท เวียงแก้ว
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเสน่ห์ วิรัญจะ
ผช.นายช่างสำรวจ
โทร : -
นายอภินันท์ เวียงแก้ว
ผช.ช่างเขียนแบบ
นายสันติ ผลอ้อ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมลฤดี ทวีสาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายพศวัต ดีวงษา
ผช.จพง.ประปา
นายสิริชัย วิชัยวงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางมนพัทธ์ วิเศษวงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเพชร ศรีชาเนตร
ครูชำนาญการ
นางพิมพา วิเศษวงษา
ครูชำนาญการ
นางคำมูล ฤทธิ์ภักดี
ครูชำนาญการ
นายนัฐวุฒิ หนองนา
ผช.สันทนาการ
นางสาวนริศษา ดวงมา
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวธัญวรัตน์ มุขมนตรี
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.จิตรลดา โสสีสุข
ครูดูแลเด็ก
นางสาวสุกานดา อุตะมา
ครูดูแลเด็ก
น.ส.รัชดาภรณ์ สมสิงห์
ครูดูแลเด็ก
นายจิตรการ วิเศษวงษา
ครูดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชา สุขหนองหว้า
ผู้ดูแลเด็ก