องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 147
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 313
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 98
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 96
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 113
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 98
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 (พ.ศ.2553)
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 120
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 104
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 106
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112
ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 102