องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0601991
นางสาวกัลยาณี ปาจิตตี
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ
นางสาวโสภิดา ไชยภารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
นายชาญชัย จันทพัฒน์
นิติกร ระดับ ชำนาญการ
นางสาวยุคล มงคลเคหา
นักทรัพยากรบุคคล
นายปัณณวิชญ์ วีระพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน
นางจารุณี หินซุย
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
นางสาวโญธิดา วงศ์บุดดา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายนิพนธ์ เพ็งศรี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
นางสาววิชุดา บัวพันธ์โพน
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายศราวุธ สังข์เสวก
ผช.นักทรัพยากรบุคล
นายประกาศิต ดวงมา
ผช.จพง.ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายวินัย วงบุดดา
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุพิชชา หนังไธสง
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางปัทมาภรณ์ วงษ์วาสน์
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางธรัญญา ดวงมา
ผช.จพง.ธุรการ
นายทองแดง กลางเมือง
นักการภารโรง
นางสาวอรสา แสนเสน่ห์
คนงานทั่วไป(งานกิจการสภา)
นายลำพูล ศักดิ์เทวิน
พนักงานขับรถยนต์
นายสมควร สระบุรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุดม สุขหนองหว้า
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ คำไฮ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายปรมัตถ์ สหัสวาปี
พนักงานดับเพลิง