messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไศล - บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7-10 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เริ่มต้นจากข้างที่ นายเจนยุทธนา ผลอ้อ สิ้นสุด ข้างที่นา นายพัฒน์ แสงพงษ์
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ตามรายการสนับสนุนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 รายการจำนวน 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม หมู่ 10 ถึง บริเวณ บ้านนางเสงียม สมอาษา
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มต้นจากสามแยกข้างที่ดินนายมนูญ เข็มทอง สิ้นสุดข้างที่ดิน นายทองใบ นาเมืองรักษ์ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มต้นจากข้างที่ดินนางวัน คำสอน (ถนนทิศตะวันตกวัดหนองแซง) สิ้นสุดข้างที่ดินนางทองใบ ริโยราฬ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 87-001 สายทางบ้านวารีเกษม-บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 2,5,4 ตำบลดูกอึ่ง จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,180 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1