messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ถมดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร เท คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนและประมาณการที่อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ 140/2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุกหลังใหม่พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคาร(ตามแบบ อบต.ดูกอึ่งที่ 121/2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว (ตามแบบ อบต.ดูกอึ่งที่107/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ขุดลอกหนองหูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากสามแยกถนน คสล. เดิม ข้างที่นางแต้ม เมืองสีสุก สิ้นสุด หนองสาธารณะหนองหูลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากสี่แยกข้างหนองแซง สิ้นสุด ข้างที่นานางบุดดา หว้าชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศเเบบติดผนัง ระบบ inverter ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างที่นา นายวินัย รักวงษา สิ้นสุด ข้างที่นา นายประเทือง ละออ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 (ศาลารวมน้ำใจ) ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างศาลาประชารวมน้ำใจ สิ้นสุด ข้างที่ดิน นางสิม มานิศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 (บริเวณที่ดินนายสาคร ทองห่อ) ปริมาณงาน ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างที่ดินนายสาคร ทองห่อ สิ้นสุด ถนนทางไปสถานีสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (นักวิชาการเกษตร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 206 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านวารีเกษม หมู่ที่ 2 (จุดนางสาวบัวสอน จันหนองแห้ว) ปริมาณงาน คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 4.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 206 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 101 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 206 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน กว้าง 22 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดยกน้ำหนักได้ พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส ยี่ห้อISUZU ทะเบียน82-7193 ร้อยเอ็ด รหัสครุภัณฑ์ 012-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิด 1% เอสจี ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ปั้มซับเมอร์ส จำนวน 2 ตัว (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อชุดกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อำเภอหนองฮี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 6 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 (ข้างที่นานายจตุพร ถิ่นทัพไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 5 บ่อ ยาวรวม 122.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อชุดฝึกหรือชุดปฎิบัติการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.องค์การบริหารส่วน ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างที่ นางบัวสด ใจดำ สิ้นสุด ข้างที่นางเปลี่ยน สีดวงดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.05 เมตร เริ่มต้นจากข้างที่นายชูชาติ เรืองวงษ์ สิ้นสุด ข้างที่นางสมร หลู่โยธา ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.05 เมตร เริ่มต้นจากข้างที่นายสมจิตร สุทธิธรรม สิ้นสุด ข้างที่นายพิษณุ ชื่นใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15 ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.04 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากข้างศาลาประชาคม สิ้นสุด ห้าแยกข้างบ้านนายประนพ สุนทรวารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บม 180 ร้อยเอ็ด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจาก ข้างที่นายใบ ละออ สิ้นสุด ข้างที่ นายถนอม ตะนะวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.2566 ถึง 31 ต.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างดำเนินการ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถกระบะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน กพ7939 จังหวัดร้อยเอ็ด สีเทา รหัสครุภัณฑ์ 001-66-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง (ตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ดูกอึ่งกำหนด แบบเลขที่ 88/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำ บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) โรงสูบน้ำ ตามแบบมาฐาน 412002 กรมทรัพยากรน้ำและเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ(submersible) 1 เครื่อง สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไศล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำฝาปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 67 เมตร บ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ วางท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาว 31 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (ปภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
1 - 50 (ทั้งหมด 409 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9