ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง เรื่อง อนุมัติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อไฟล์ : tPSPIjvThu22245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้