ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวน 6 แห่ง จำนวนนักเรียน 481 คน ปีการศึกษา 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง