ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวารีสีสุก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง