ชื่อเรื่อง : สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565)