ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาและวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 14 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แบบแปลนประมาณการที่อบต. ดูกอึ่งกำหนดเลขที่ 632/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง