ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง