ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไศล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง