ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 (2 ช่วง) ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 2.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 คันทางดินบดอัดแน่นฐานกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง