ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามรายการสนับสนุน การปฎิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่่า ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง