ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำทำนบหนองหวาย บ้านหนองจาน-บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 8-12 ปริมาณงาน คันทางดินอัดแน่น ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร ผิวจราจรลูกรังปรับเกรดเรียบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง