ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จำนวน 7 ป้าย ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง