ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง