ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ปริมาณงาน : คันทางดินบดอัดแน่น ฐานกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง