ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 684 ตร.ม. ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง