ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางเริ่มจากบริเวณบ้าน นางหล้าน้อย สุทธิธรรม ถึง บริเวณบ้านนางเสงี่ยม สมอาษา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 865 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,460 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....