messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
การจดทะเบียนพานิช poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือประชาชน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 252
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 221
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 171
คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 175
คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 158
คู่มือสำหรับประชาชน สำหรับการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 161
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1