messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภา
นายวิระ โคกจันทึก
ประธานสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 1
นายประหยัด เกาะน้ำใส
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 2
นางสริตา บัวสีคำ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 3
นายบุญตา ลออ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 4
นายวิชัย ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 5
นางอโณทัย โคตรสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 6
นายชัยนง ศรีหามงคล
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 7
นายอำพล แสนปาง
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 8
นายประเสริฐ สังการี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 9
นางหล้าน้อย สุทธิธรรม
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 10
นายเทียน นาสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 11
นายสมศรี วิเศษวงษา
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 12
นายวีระพล ศรีสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 13
นายประสงค์ ละอองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 14
นายพรชัย ศรเศษ
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 15
นายวิเชียร สองศรี
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 16
นายสุบรรณ วิชัยวงค์
สมาชิกสภา อบต.ดูกอึ่ง หมู่ที่ 17