องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางมนพัทธ์ วิเศษวงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเพชร ศรีชาเนตร
ครูชำนาญการ
นางพิมพา วิเศษวงษา
ครูชำนาญการ
นางคำมูล ฤทธิ์ภักดี
ครูชำนาญการ
นายนัฐวุฒิ หนองนา
ผช.สันทนาการ
นางสาวนริศษา ดวงมา
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวธัญวรัตน์ มุขมนตรี
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.จิตรลดา โสสีสุข
ครูดูแลเด็ก
นางสาวสุกานดา อุตะมา
ครูดูแลเด็ก
น.ส.รัชดาภรณ์ สมสิงห์
ครูดูแลเด็ก
นายจิตรการ วิเศษวงษา
ครูดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชา สุขหนองหว้า
ผู้ดูแลเด็ก