องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นายสวัสดิ์ เชิงหอม
รองปลัด อบต.ดูกอึ่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร : 083-0429617
นางสาวนิตยา พันพลู
ผช.จพง.การคลัง
น.ส.จินดารัตน์ ราชภักดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญาภรณ์ ขมิ้นทอง
ผช.จพง.พัสดุ

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายจักรพงษ์ บ่อชน
ผช.จพง.ธุรการ
นายทรัพย์ทวี รัตนศรี
ผช.จพง.ธุรการ