องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
นางสาวนิตยา พันพลู
ผช.จพง.การคลัง
น.ส.จินดารัตน์ ราชภักดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญาภรณ์ ขมิ้นทอง
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.เกษมณี กลางเมือง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นายจักรพงษ์ บ่อชน
ผช.จพง.ธุรการ
นายทรัพย์ทวี รัตนศรี
ผช.จพง.ธุรการ