องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
โทร : -
นางสาววิไลรัตน์ เชิงหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภาสพงษ์ เล่ห์กล
ผู้อำนวยการกองการช่าง
นายทศพล เพียโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
นางมนพัทธ์ วิเศษวงษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม