องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดูกอึ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle ผู้นำชุมชน
รายชื่อ
หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง จำนวนครัวเรือน หมายเหตุ เบอร์โทร หมู่ที่ 1 บ้านดูกอึ่ง นายนิยม ฤกษ์ยาม 138 กำนันต.ดูกอึ่ง 086-2334153 หมู่ที่ 2 บ้านวารีเกษม 230 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองแห้ว นายทองพูล บุตรราช 110 ผู้ใหญ่บ้าน 088-6567565 หมู่ที่ 4 บ้านธาตุจอมศรี นายอุทัย จันทะโมสร 95 ผู้ใหญ่บ้าน 098-2182402 หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก นางทองย้อย บุญชม 157 ผู้ใหญ่บ้าน 081-7991754 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวแดง นายโสธร ฮุยฮวน 117 ผู้ใหญ่บ้าน 087-8533995 หมู่ที่ 7 บ้านหนองไศล นางสาวสยาม ฤกษ์ยาม 147 ผู้ใหญ่บ้าน 085-4545762 หมู่ที่ 8 บ้านหนองจาน นายณัฐพงษ์ ดวงมา 172 ผู้ใหญ่บ้าน 089-9930233 หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด นายพนมกร เสียงเย็น 207 ผู้ใหญ่บ้าน 089-5684041 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง นายก้าน ปักษี 127 ผู้ใหญ่บ้าน - หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ นายทรงพล ร้อยมาลี 80 ผู้ใหญ่บ้าน 093-0193488 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎรังษี นายเสนอ สามสี 136 ผู้ใหญ่บ้าน 086-0272067 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวทอง นายไพรศาล จันทร์แดง 46 ผู้ใหญ่บ้าน 064-7353603 หมู่ที่ 14 บ้านหนองเป็ดก่า นายไพรวัลย์ สีดาคำ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 089-2237055 หมู่ที่ 15 บ้านธาตุพัฒนา นายประสิทธิ์ ละออ 119 ผู้ใหญ่บ้าน 088-5528804 หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา นายวัฒนา พาสิงห์ 22 ผู้ใหญ่บ้าน 084-7422700 หมู่ที่ 17 บ้านหนองแคเจริญสุข นายณรงค์ชัย อุรพนม 111 ผู้ใหญ่บ้าน 087-2148804 รวม 2,036